Nông sản nhà lưới Như Hoa

Nông sản nhà lưới Như Hoa

Tổ dân phố tự thị trấn Bích động Việt Yên Bắc Giang , THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG , HUYỆN VIỆT YÊN , Bắc Giang